Politika privatnosti

Politiika privatnosti kojom se rukovodimo je da sačuvamo vaše informacije i omogućimo vam kontrolu nad njima.

Član 1

Ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem autopatosnice.com internet prodavnice. Servis koji se nalazi na Internet adresi autopatosnice.com  (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje, i predstavlja uslugu Lefindes kompanije (u daljem tekstu: kompanija).

Član 2

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3

Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Član 4

Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge i prodaje proizvoda kompanije, bezbednost korisnika Servisa.
Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica i to korisnika usluga koji putem Servisa stupaju u ugovorni odnos povodom kupovine proizvoda kompanije, radi ispunjenja tog ugovornog odnosa, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskom i srodnim pravima, odnosno propisima koji regulišu prava intelektualne svojine, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.
Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 5

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

  • ime,
    prezime,
  • adresa (mesto, opština, država),
  • broj (mobilnog) telefona,
  • e-mail adresa,
  • poručeni proizvod,
  • alternativna adresa za dostavu (mesto, opština, država)
  • IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).

Član 6

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka kompanija, niti procesor platnih kartica, koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun kompanije,  nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni process naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko Dina, VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Član 7

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka kompanija, niti procesor platnih kartica, koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun kompanije,  nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni process naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko Dina, VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Član 8

Svaki odštampani primerak ovog Pravilnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.
lefindes beograd